นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) นี้ ชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้/ประมวลผล และการเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกและผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม Kaidee หรือผู้ติดต่อหรือประสานงาน (“ผู้ให้ข้อมูล”) ของเว็บ siam2u.com เท่านั้น

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและเก็บรักษาข้อมูลของคุณเฉพาะที่คุณได้ให้หรืออนุญาตให้เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยหรือเก็บรักษาเท่านั้น ยกเว้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

คุณมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องอ่านและรับทราบนโยบายนี้ทั้งหมดก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ siam2u.com หรือให้ข้อมูลใด ๆ ในการลงทะเบียนสมาชิก ขอใช้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งคุณจะต้องให้ความยินยอมผ่านการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งในการอนุญาตให้เว็บเพื่อ รวบรวม ใช้เปิดเผยและเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายนี้

  1. ทางเว็บไซต์ siam2u.com เป็นเพียงสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ หรือ เป็นเพียงตลาดกลางในการลงประกาศซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ/หรือบริการเท่านั้น มิได้เป็นเจ้าของสินค้าและ/หรือบริการใดๆ ที่ลงประกาศในเว็บไซต์แห่งนี้ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ หรือได้รับผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของสินค้าและ/หรือบริการที่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์แห่งนี้ ในการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา จะถือว่าท่านยินยอมที่จะยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง ผิดพลาด หรือไม่ชอบด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมาย ต่อ เว็บไซต์ siam2u.com
  2. เพื่อรักษาสิทธิของบุคคลใดๆ ก็ตาม ท่านตกลงที่จะไม่นำข้อมูลใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาข้อมูล รูปภาพ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ ต่างๆ นำมาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ siam2u.com
  3. หากทีมงานเว็บไซต์ siam2u.com พบเห็นหรือมีผู้ใช้งานท่านอื่นๆ รายงานการใช้งานที่ละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือกระทำการอื่นใด ในการปิดกั้นไม่ให้ผู้ที่ละเมิดนโยบายฯ เข้าใช้งานในเว็บไซต์
  4. ให้การพิจารณาตัดสินใจของทีมงานในอันที่จะยกเลิกการให้บริการต่อผู้ใช้งานทั่วไป และ สมาชิกเว็บไซต์ ถือเป็นที่สิ้นสุด ท่านยินยอมที่จะไม่เรียกร้องใดๆ ในการที่จะนำสมาชิกภาพกลับคืน หรือ นำประกาศที่ถูกลบทิ้งไป กลับคืนมา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

*** การที่ท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์ siam2u.com ทั้งการสมัครสมาชิก ลงประกาศข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อความโฆษณาสินค้าและบริการ รวมถึงรูปภาพประกอบต่างๆ ทางเว็บไซต์ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว